Eddie

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar

Raşit Tükel ve M. Murat Demet trarafından yayına hazırlanan Obsesif Kompulsuf ve İlişkili Bozukluklar kitabı, Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Çalışma  Birimi üyelerinin değerli katkıları ile hazırlandı. Kitap güncel bilgilerin derlenmesi dışında DSM-5 sınıflandırma sisteminin getirdiği yenilikleri de içermekte. Kitapta okuyucunun günlük uygulamalarında yararlanacağı şekilde bir anlatım biçimi benimsendi. Obsesif kompulsif bozukluk dışında, beden dismorfik bozukluğu, istifleme bozukluğu, trikotilomani (saç yolma) ve deri yolma bozukluğu ile madde kullanımının ya da ilaçların yol açtığı ve başka bir tıbbi duruma bağlı durumlar da ele alındı. 

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Tanı ve Sağaltımda Bilișsel Belirtiler

Modern psikiyatrinin kurucularından olan ve hastalıkların sınıfl andırılması ve tanımlanmasında bugün de etkisi süren Emil Kraepelin ile Alzheimer Hastalığını bulan Alois Alzheimer 1903-1912 yılları arasında Münih’te bir psikiyatri kliniğinde birlikte çalıştılar. Bu süreçte hem hastalar üzerine gözlemler hem de laboratuvarlarında araştırmalar yaptılar. Kraepelin ve Alzheimer, psikiyatrik belirtilerin kökeninde merkezi sinir sistemine ait fiziksel bozuklukların yattığını ileri sürdüler. Ancak Kraepelin 1906’daki Alman Psikiyatri Derneği toplantısında bu hipotezi sunduğunda ciddiye alınmadı. Bu iki önemli bilim adamının da üzerinde çalıştığı alan hastalarda ortaya çıkan bilişsel kayıplardı. Alzheimer’ın çalıştığı demans grubunda bilişsel bozukluklar daha şiddetli ve hızlı seyirliydi. Nisan 1906’da hastası Auguste D.’nin ölümünün ardından onun beynini mikroskobik olarak inceleyip günümüzde Alzheimer hastalığının göstergeleri olarak bilinen plakları ve nörofibriler yumakları tanımlayan ilk kişi oldu.

Emil Kraepelin ise psikiyatrik hastalıklarla ilgileniyordu ve bu alanda bir sınıfl ama yapan ilk kişiydi. Bu sınıfl amayı yaparken hastaları sonlanışlarına göre ikiye ayırdı, yıkım gösterenleri “demantia praecox” yıkım göstermeyenleri ise “manik depresif psikoz” olarak adlandırdı. Kraepelin, yıkımla giden hastalardaki bilişsel kayıpları demanstaki kayıplara benzetmiş ancak bu hastalarda hastalığın Alzheimer’ın hastalarına göre çok daha erken başlamasından dolayı bugün şizofreni diye adlandırdığımız vakaları “erken bunama” olarak adlandırmıştı. Kraepelin arkadaşına göre daha şanssızdı, onun anlaşılması için 100 yıl kadar beklemesi gerekiyordu.

Son yıllarda ruhsal bozukluklarda gözlenen bilişsel belirtilere yönelik ilgi giderek artmaktadır. Aslında biz bugün ruhsal bozuklukların pek çoğunda bilişsel sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunların bazısı geçici bazısı ise süreğen niteliktedir. Günümüzde işlevsellik başlıca iyileşme kriteri olarak kabul edilmekte ve bilişsel belirtiler hastalarımızın sosyal ve mesleki işlevselliğini en fazla etkileyen etmenlerdir. Biz psikiyatristleri sağaltım açısından en çok zorlayan belirtiler de yine bilişsel belirtilerdir. Bu nedenle ruhsal bozukluklarda bilişsel belirtilerin tespiti ve sağaltımına yönelik pek çok yeni yöntem geliştirilmektedir.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında ruhsal bozukluklarda karşılaştığımız bilişsel belirtileri tanıma, değerlendirme ve sağaltım açısından ele almaya çalıştık. Hedefimiz meslektaşlarımızın günlük pratiklerinde bilişsel işlevleri değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik bilgi ve becerilerine katkı sağlamak.

Bu sayıya katkıda bulunan tüm yazarlara, süreci birlikte yürüttüğümüz Yardımcı Yayın Yönetmeni Berna Bin nur Akdede’ye ve Yayın Yönetmeni Ömer Aydemir’e teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla

Ayşen Esen-Danacı
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - İntihar

Yaşam insanın tüm varlığını ifade eder. İnsanın ölme isteği olsun ya da olmasın, nedeni ne olursa olsun, tüm varlığını intihar davranışı ile tehlikeye atması, hatta sonlandırması her zaman ciddiye alınması gereken bir durumdur. İntihar insanın kendi eliyle gerçekleşmesi nedeniyle belki de en trajik ölüm sebebidir. Hiçbir hekim hastasını intihar ile kaybetmek istemez ama intihar davranışı psikiyatri alanında çalışan bir profesyonel için kaçınılması güç bir olgudur. Bu alanda çalışan her profesyonel er ya da geç bir, belki birden fazla hastasını, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen kaybetmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü intihar davranışını major bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirmiştir. Çünkü intihar davranışı, önlenebilir bir ölüm nedeni olmasının ötesinde, sonuçları bakımından son derece yıkıcı bir olgudur. Psikiyatri alanında hizmet ettiğimiz her hastada ortaya çıkabilir, hastalar dışında zorlanma yaratan yaşam koşullarına bir tepki olarak hasta olmayan bireylerde de görülebilir. Neden olduğu kayıplar, mutsuzluklar ve yitirilmiş yaşam yıllarının yanında, ulusal sağlık sistemleri için de ciddi bir ekonomik yük oluşturur.

Ruh sağlığı çalışanlarının intihar davranışlarını tanımayı, intihar riskini değerlendirmeyi, bu konuda acil ve uzun süreli müdahaleleri yapmayı ve konunun hukuki yönünü bilmeleri gereklidir. Bu ancak psikiyatri asistanlık eğitimi sırasında ve asistanlık sonrasında sürekli tıp eğitiminin bir parçası olarak, bu alana yeterli zaman ve önem verilerek yapılabilir. İntihar davranışının önlenmesinde bireysel katkılar önemlidir, bu yolla intihara bağlı kayıplar azaltılabilir ama intihar tek tek bireylerin çalışabileceği bir konu değildir; bu alanda yapılacak çalışmaların kapsamlı, sistematik olması ve devlet eliyle yürütülmesi gereklidir. Profesyonel bireylerin bu alandaki bilgi birikiminin ve becerilerinin artması, bu profesyonellerin riskli olguları yakalamasına, onlara yardım etmesine ve insanları korumasına büyük katkı sağlar. Ancak ülke çapında bir intiharı önleme programı içinde bireyler çok daha etkin ve yararlı olacaklardır. Aynı zamanda profesyonellerin kendilerinin travmatizasyonunun önlenmesi de böyle bir örgütlenmeyle sağlanabilir.

Sürekli tıp eğitimi tıbbın her alanında her hekimin aralıksız sürdürmesi gereken bir yaklaşımdır; bu konuda hastalarımıza, topluma ve öğrencilerimize karşı sorumluyuz. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikiyatride Güncel Dergisi aracılığıyla sürekli tıp eğitimi konusunda çok önemli bir hizmet sunduğu açıktır. Bu hizmetin içeriğinde intihar davranışı alanına yer verilmesini çok olumlu buluyorum. Derginin bu sayısında intihar davranışını birçok yönüyle kapsamlı bir biçimde ele almaya çalıştık. İntihar davranışının epidemiyolojisi, nedenleri, riskin değerlendirilmesi, riskli hastaya müdahale ve bu davranışın bazı özel gruplarda taşıdığı özellikler on değerli yazıda ele alındı. Kuşkusuz intihar konusunda bilmemiz ve öğrenmemiz gerekenler bu sayıda yer alanlarla sınırlı değil. Bu sayıdaki yazı başlıklarını sayfa sınırlaması yanında, temel konulara ve uygulamaya dönük bilgilere öncelik vermemiz belirledi.

Bütün bölüm yazarlarına ve editörlükte bana yardım eden Prof. Dr. Mustafa Sercan’a gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür etmek istiyorum.

Umarım derginin bu sayısı intihar davranışı konusundaki duyarlılığımızı ve bilgi düzeyimizi artırmakta bizlere yararlı olur.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Aile Hekimleri İçin Psikiyatri

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin verilerine göre her 7 kişiden birinde ruhsal bozukluk tanısı vardır. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun ruh sağlığı ve hastalıkları hekimleri dışındaki hekimlere başvurabildiği düşünülünce özellikle sık görülen ve yetiyitimine yol açan ruhsal bozuklukların tanınması ve ilk başvuru yerinde mümkünse tedavi edilmesi ya da yönlendirilmesi bu kitabın önemini vurgulamaktadır. İkinci baskıda özellikle son yıllarda daha ön plana çıkan anksiyete ve travmaya bağlı ruhsal durumlar daha kapsamlı olarak ele alınmıştır ve bu yeni bilgilerin tüm hekimler için yakınması olan kişileri yönlendirmek için kılavuz olacağını düşünüyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri

Türkiye Psikiyatri Derneği yayınlarından olan Psikiyatride Güncel dergisinin 2012 yılında yayınlanan güz sayısı şiddet konusuna odaklı idi. Psikiyatride Güncel dergisinin şiddet sayısının kısa surede tükenmesi ve şiddet konusunun ülke gündeminin merkezinde yer alması nedeniyle dergiyi bir başvuru kitabına dönüştürme fikri oluştu. Bu kitapta, daha önce dergide yer alan “şiddetin ruhsal kökenleri”, “kadına ve çocuğa yönelik şiddet”, “ruhsal hastalıklarla şiddet arasındaki ilişki”, “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, “iş yerinde psikolojik şiddet”, “adli psikiyatrik açıdan şiddet”, “günlük yaşamda şiddet ve psikoterapi” bölümleri yazarları tarafından gözden geçirilerek bir kısmı güncellendi. “Cinsel şiddet”, “Güncel bir sağlık sorunu: mültecilik ve şiddet” olmak üzere iki bolum daha eklendi. Yazıların, kuramsal bilgi yanında olabildiğince günlük uygulamaya yönelik pratik öneriler içermesine özen gösterildi.

Kitabın gündelik yaşamdan kliniğe şiddeti doğrudan ya da dolaylı olarak yaşayan tüm meslektaşlarımız için bir başucu kitabı olacağını düşünüyoruz. Psikiyatriye yakın, şiddete uzak günler ve okumalar dileklerimizle.

Sepete Ekle

Yeni Çıkanlar

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
40 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tanı ve Sağaltımda Bilișsel Belirtiler
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - İntihar
10 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
30 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
30 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
10 TLSepete Ekle
Psikoterapi Seti
190 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Davranışsal Bağımlılıklar
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları
10 TLSepete Ekle
Psikoanaliz ve Psikoterapi
30 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
55 TLSepete Ekle
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali
50 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
65 TLSepete Ekle
Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı
TÜKENDİ
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
12 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
TÜKENDİ
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
TÜKENDİ
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
50 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
35 TLSepete Ekle
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
50 TLSepete Ekle

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
35 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
55 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale