Eddie

Psikiyatride Güncel - İntihar

Yaşam insanın tüm varlığını ifade eder. İnsanın ölme isteği olsun ya da olmasın, nedeni ne olursa olsun, tüm varlığını intihar davranışı ile tehlikeye atması, hatta sonlandırması her zaman ciddiye alınması gereken bir durumdur. İntihar insanın kendi eliyle gerçekleşmesi nedeniyle belki de en trajik ölüm sebebidir. Hiçbir hekim hastasını intihar ile kaybetmek istemez ama intihar davranışı psikiyatri alanında çalışan bir profesyonel için kaçınılması güç bir olgudur. Bu alanda çalışan her profesyonel er ya da geç bir, belki birden fazla hastasını, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen kaybetmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü intihar davranışını major bir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirmiştir. Çünkü intihar davranışı, önlenebilir bir ölüm nedeni olmasının ötesinde, sonuçları bakımından son derece yıkıcı bir olgudur. Psikiyatri alanında hizmet ettiğimiz her hastada ortaya çıkabilir, hastalar dışında zorlanma yaratan yaşam koşullarına bir tepki olarak hasta olmayan bireylerde de görülebilir. Neden olduğu kayıplar, mutsuzluklar ve yitirilmiş yaşam yıllarının yanında, ulusal sağlık sistemleri için de ciddi bir ekonomik yük oluşturur.

Ruh sağlığı çalışanlarının intihar davranışlarını tanımayı, intihar riskini değerlendirmeyi, bu konuda acil ve uzun süreli müdahaleleri yapmayı ve konunun hukuki yönünü bilmeleri gereklidir. Bu ancak psikiyatri asistanlık eğitimi sırasında ve asistanlık sonrasında sürekli tıp eğitiminin bir parçası olarak, bu alana yeterli zaman ve önem verilerek yapılabilir. İntihar davranışının önlenmesinde bireysel katkılar önemlidir, bu yolla intihara bağlı kayıplar azaltılabilir ama intihar tek tek bireylerin çalışabileceği bir konu değildir; bu alanda yapılacak çalışmaların kapsamlı, sistematik olması ve devlet eliyle yürütülmesi gereklidir. Profesyonel bireylerin bu alandaki bilgi birikiminin ve becerilerinin artması, bu profesyonellerin riskli olguları yakalamasına, onlara yardım etmesine ve insanları korumasına büyük katkı sağlar. Ancak ülke çapında bir intiharı önleme programı içinde bireyler çok daha etkin ve yararlı olacaklardır. Aynı zamanda profesyonellerin kendilerinin travmatizasyonunun önlenmesi de böyle bir örgütlenmeyle sağlanabilir.

Sürekli tıp eğitimi tıbbın her alanında her hekimin aralıksız sürdürmesi gereken bir yaklaşımdır; bu konuda hastalarımıza, topluma ve öğrencilerimize karşı sorumluyuz. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Psikiyatride Güncel Dergisi aracılığıyla sürekli tıp eğitimi konusunda çok önemli bir hizmet sunduğu açıktır. Bu hizmetin içeriğinde intihar davranışı alanına yer verilmesini çok olumlu buluyorum. Derginin bu sayısında intihar davranışını birçok yönüyle kapsamlı bir biçimde ele almaya çalıştık. İntihar davranışının epidemiyolojisi, nedenleri, riskin değerlendirilmesi, riskli hastaya müdahale ve bu davranışın bazı özel gruplarda taşıdığı özellikler on değerli yazıda ele alındı. Kuşkusuz intihar konusunda bilmemiz ve öğrenmemiz gerekenler bu sayıda yer alanlarla sınırlı değil. Bu sayıdaki yazı başlıklarını sayfa sınırlaması yanında, temel konulara ve uygulamaya dönük bilgilere öncelik vermemiz belirledi.

Bütün bölüm yazarlarına ve editörlükte bana yardım eden Prof. Dr. Mustafa Sercan’a gösterdikleri ilgi ve özen için teşekkür etmek istiyorum.

Umarım derginin bu sayısı intihar davranışı konusundaki duyarlılığımızı ve bilgi düzeyimizi artırmakta bizlere yararlı olur.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Aile Hekimleri İçin Psikiyatri

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin verilerine göre her 7 kişiden birinde ruhsal bozukluk tanısı vardır. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun ruh sağlığı ve hastalıkları hekimleri dışındaki hekimlere başvurabildiği düşünülünce özellikle sık görülen ve yetiyitimine yol açan ruhsal bozuklukların tanınması ve ilk başvuru yerinde mümkünse tedavi edilmesi ya da yönlendirilmesi bu kitabın önemini vurgulamaktadır. İkinci baskıda özellikle son yıllarda daha ön plana çıkan anksiyete ve travmaya bağlı ruhsal durumlar daha kapsamlı olarak ele alınmıştır ve bu yeni bilgilerin tüm hekimler için yakınması olan kişileri yönlendirmek için kılavuz olacağını düşünüyoruz.

Sepete Ekle

Eddie

Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri

Türkiye Psikiyatri Derneği yayınlarından olan Psikiyatride Güncel dergisinin 2012 yılında yayınlanan güz sayısı şiddet konusuna odaklı idi. Psikiyatride Güncel dergisinin şiddet sayısının kısa surede tükenmesi ve şiddet konusunun ülke gündeminin merkezinde yer alması nedeniyle dergiyi bir başvuru kitabına dönüştürme fikri oluştu. Bu kitapta, daha önce dergide yer alan “şiddetin ruhsal kökenleri”, “kadına ve çocuğa yönelik şiddet”, “ruhsal hastalıklarla şiddet arasındaki ilişki”, “sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, “iş yerinde psikolojik şiddet”, “adli psikiyatrik açıdan şiddet”, “günlük yaşamda şiddet ve psikoterapi” bölümleri yazarları tarafından gözden geçirilerek bir kısmı güncellendi. “Cinsel şiddet”, “Güncel bir sağlık sorunu: mültecilik ve şiddet” olmak üzere iki bolum daha eklendi. Yazıların, kuramsal bilgi yanında olabildiğince günlük uygulamaya yönelik pratik öneriler içermesine özen gösterildi.

Kitabın gündelik yaşamdan kliniğe şiddeti doğrudan ya da dolaylı olarak yaşayan tüm meslektaşlarımız için bir başucu kitabı olacağını düşünüyoruz. Psikiyatriye yakın, şiddete uzak günler ve okumalar dileklerimizle.

Sepete Ekle

Eddie

Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Değerli meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel Dergisi’nin bu sayısında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) erişkinlikteki seyri ve tedavileri konusunda bir güncelleme yapmayı amaçladık. Çocukluk çağının önemli psikiyatrik sorunlarından olan DEHB, erişkin yaşamda da etkilerini sürdürmekte ve bireyin yaşamına fazladan yükler getirmektedir. Kanıtlar incelendiğinde ilk olarak çocuklukta kendini gösteren DEHB ‘nin, erişkinlikte de kısmi ya da tam tanıyı karşılayacak ölçüde belirtilerinin sürdüğünü göstermektedir.

Peki, ama neredeler? Erişkin dönemde tanısal güçlüğü artıran bir neden DEHB belirtilerinin ağırlıklı olarak çocukluk çağı için tanımlanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Erişkin yaşamına uygun, yeterli tanısal araçlara gereksinimimiz var. Hem bu uyumsuzluk hem de erişkin yaşamın karmaşıklığı, baş etmek amacıyla bireyin geliştirdiği sağlıksız stratejiler tanısal güçlüğü daha da artırmaktadır. Aslında bu hastaların önemli bir kısmı diğer eş tanıları nedeniyle psikiyatri polikliniklerinin kapılarını aşındırmaktadır.

Eş tanılara ait olmayan duygulanımsal oynamalar, içsel gerginlik ve huzursuzluk gibi DEHB belirtileri fark edilmediğinde ne eş tanıların ne de mevcut DEHB’nin psikiyatrik tedavi ve takipleri yeterince yapılabilmektedir. Tedavi almayan DEHB’li bireylerin suç oranları ve tutuklanmaları tedavi alan gruba göre yüksek seyretmesi de göstermektedir ki sendromun fark edilmemesi, rahatsızlığın yaratacağı kayıpların katlanarak artmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle alan uzmanlarının gereksinimlerini de gözeterek tarihçe, tanılandırma, yaygınlık ve eş tanı durumları, bağımlılık sorunları ile birlikte DEHB farmakoterapisi ve psikoterapisi konularında bu güncellemeyi hazırladık. Yararlanacağınızı umduğumuz bu sayının Psikiyatride Güncel Dergisi’nde yer almasını sağlayan yayın yönetmenlerine ve yazılarını titizlikle hazırlayarak zamanında sizlere ulaşmasını sağlayan yazarlara çok teşekkür ediyorum.

Cengiz Tuğlu
Konuk Yayın Yönetmeni

Sepete Ekle

Eddie

Psikoterapi Seti

Psikoterapi seti 236 TL yerine 190 TL

» Destekleyici Psikioterapiye Giriş,

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Kitap, psikoterapinin temellerini, özellikle de psikoterapi sürecinin nasıl örüleceğini öğrenmeye ihtiyaç duyan başlangıç dönemindeki psikoterapistlere yönelik olarak hazırlandı. Ancak akıcı ve sade diliyle konuya ilgi duyanlara da hitap ediyor. 

Destekleyici psikoterapiyi uygulamaya girişen her klinisyenin psikoterapiyi başlangıcından sonuna kadar yürütmek ve ilerletmek için açık anlaşılır kılavuzlara gereksinimi vardır. Bu çerçevede kitap okuyucusuna psikoterapi süreciyle ilgili dört önemli alanda kolay anlaşılır kılavuzlar sunmaktadır. Söz konusu dört alan terapötik işbirliğini sürdürmek, hastanın sorunlarını anlamak ve formüle edebilmek, gerçekçi tedavi hedefleri koymak ve hastalara ne söyleyeceğini bilmektir.

 Destekleyici Psikioterapiye Giriş kitabının destekleyici psikoterapiyi öğrenmek isteyen, uygulayan ve alana ilgi duyan okuyucuların başucu kitabı oacağını düşünüyoruz.


» Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik - Birleşik ve Ayrışık Tedavi, 

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri uzmanlık öğrencilerine yönelik hazırladığı temel beş psikoterapi kitabından bir tanesi. Bu kitap asistanlar ve eğiticiler için farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesindeki yetkinliklere değinen temel bir metin olması amacını taşımaktadır. Basit, kolay anlaşılır, kliniğe yönelik ve kolay okunur olması amaçlanmıştır. 

Farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi basit bir iş gibi görünebilir. Ne var ki içerisinde birçok varyasyon ve değişim bulunması nedeniyle hayli karmaşık bir süreçtir. Farmakoterapi, kısa psikoterapi, bilişsel-davranışçı tedavi, psikodinamik psikoterapi, destekleyici tedavi, kişilerarası tedavi ve daha birçoğu ile birleştirilebilir. Ancak farmakoterapi ile psikoterapinin birleştirilmesi düşünüldüğünde bazı önemli hususların göz önünde bulundurulması gereklidir. Kitap bu noktaları okuyucusuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Farmakoterapi ile Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik kitabının farmakoterapi ile psikoterapiyi birleştirmek isteyenlere yardımcı olacağını ve bu yetkinliği edinmek isteyen okuyucuların başucu kitabı haline geleceğini düşünüyoruz.


» Psikanalitik Psikoterapiler - Temel Kavramlar, Kuramlar ve Yöntemler,

Kitap psikiyatri kuramını ve uygulamasını bir asırdır etkileyen isimleri ve bilgileri br araya getiriyor. Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler kaydetti. Psikanaliz hızla kurumsallaştı ve psikanalist sayısı, yayınları her geçen gün artıyor. 

Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi, bir psikiyatristin klinik pratiğinde önemli katkıları olabilecek psikoterapi yöntemleridir. Hastanın iç dünyasının ve davranışlarının anlaşılmasında, dolayısıyla tanısının konulmasında ve tedavi sürecinde psikiyatriste sağladıkları avantajlar çok fazladır. 

Bu kitap, Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi üyelerinin değerli katkılarıyla hazırlandı. Bu alanda eğitim alacaklara, bu alana ilgi duyanlara bir kaynak sunulması amaçlandı. Psikanalitik psikoterapilere genel bir bakışla birlikte, yeni başlayanların merak edebilecekleri, ilk aşamada bilinmesi gerekenleri toparlayan bir eser gün yüzüne çıktı. 

Kitap hazırlanırken Türkiye Psikiyatri Derneği’nin asistan eğitimi için oluşturduğu amaçlar ve ilkeler esas alındı. Özellikle psikanalitik psikoterapi alanında bilgi sahibi olmak isteyen psikiyatri asistanları gözetildi. Diğer yandan kitap uzmanların hastalarını tedavi etme isteğini ve becerisini arttırmak amacıyla da yazılmıştır.


» Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı,

B eş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır.

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.


» Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler

Uzun-Süreli Psikodinamik Psikoterapi kitabı, beş ciltten oluşan Psikoterapide Temel Yetkinlikler (Core Competencies in Psychotherapy) Dizisi’nin ilkidir. Glen O. Gabbard’ın yazdığı ve pratik yönleriyle öne çıkan bu metin, bireysel terapideki erişkinlerle uzun süreli dinamik çalışma üzerinde odaklanmakta ve uzmanlık öğrencileri ile klinisyenlere uzun süreli psikodinamik psikoterapinin temel ilkelerini tanıtmaktadır. 

Bu derli toplu kitap diğer metinlerden farklı olarak yazarın eğitim görmekte olan kişilerle yaptığı eğitim çalışmalarına dayanmaktadır. Yazar klinikle ilgili kısa öyküler kullanarak psikodinamik kuramın temel ilkelerinin klinikteki zor olgulara nasıl uygulanacağını ve psikoterapötik çalışmada sık ortaya çıkan ikilemlerle nasıl uğraşılacağını göstermektedir. 

Yazar kısa ama öz yazılmış olan 11 bölümde, temel psikodinamik ilkelerden hasta değerlendirmelerine, terapiye başlama ve sonlandırmaya, müdahalelere, hedefler ve terapötik etkiye, dirence, karşıaktarıma ve düşlere/düşlemlere kadar her şeyi ele almaktadır. Bu kitabın uzun-süreli psikodinamik psikoterapilerle ilgili bilgi edinmek isteyen herkes için temel bir metin olacağını umuyoruz.

Sepete Ekle

Yeni Çıkanlar

Psikiyatride Güncel - İntihar
10 TLSepete Ekle
Aile Hekimleri İçin Psikiyatri
27 TLSepete Ekle
Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri
27 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
10 TLSepete Ekle
Psikoterapi Seti
190 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Davranışsal Bağımlılıklar
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Laboratuvar Uygulamaları
10 TLSepete Ekle
Psikoanaliz ve Psikoterapi
27 TLSepete Ekle
Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı
50 TLSepete Ekle
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali
50 TLSepete Ekle
Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı
65 TLSepete Ekle
Bipolar Bozukluk Tip II - Tanı ve Tedavi El Kitabı
22 TLSepete Ekle
Van-Erciş 2011 Depremleri TPD Etkinlikleri ve Deneyimleri
12 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Tedaviye Dirençli Sizofreni
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Rapor Düzenleme
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Psikiyatride Acil
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Anksiyete Bozukluklarının Tedavisine Çok Yönlü Bakış
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Cinsel İşlev Bozuklukları
10 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Farklı Yönleriyle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi
TÜKENDİ
Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu
65 TLSepete Ekle
Psikiyatride Güncel - Alkol ve Madde Kullanım Bozukluğunda Yaklașım ve Tedavi
TÜKENDİ
Psikiyatride Güncel - Erișkin Psikiyatrları İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
TÜKENDİ
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim - El Kitabı
45 TLSepete Ekle
Alkol ve Madde Bağımlılığı - Tanı ve Tedavi El Kitabı
33 TLSepete Ekle
Yeme Bozuklukları ve Obezite - Tanı ve Tedavi Kitabı
45 TLSepete Ekle

Favoriler

İki Uçlu Bozukluk Sağaltım Kılavuzu
32 TLSepete Ekle
Bir Sanat ve Bilim Olarak Kısa Terapiler
55 TLSepete Ekle
 LookUs & Online Makale